header

icon dell เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Generator

        เครื่องกำเนิดไฟฟ้า คือ เครื่องมือที่แปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการเคลื่อนที่ของสนามแม่เหล็ก คือเมื่อสนามแม่เหล็กเคลื่อนที่ตัดขดลวด หรือขดลวดเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็ก ก็จะเกิดพลังงานไฟฟ้าขึ้น

       เครื่องกำเนิดไฟฟ้าประกอบด้วยส่วนสำคัญสองส่วนด้วยกันคือ ฟิลด์และอาเมเจอร์  ซึ่งฟิลด์จะทำหน้าที่สร้างอาณาเขตสนามแม่เหล็ก ส่วนอาเมเจอร์จะทำหน้าที่สร้างแรงดันไฟฟ้า  ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงนั้นฟิลด์จะหยุดนิ่งและอาเมเจอร์จะเป็นส่วนที่เคลื่อนที่ แต่สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับนั้น ฟิลด์และอาเมเจอร์จะสามารถเป็นได้ทั้งส่วนที่หยุดนิ่งและเคลื่อนที่

        แรงดันที่เกิดขึ้นในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำคัญสองปัจจัย คือ ความเร็วรอบและเส้นแรงแม่เหล็ก ซึ่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กจะสร้างได้ทั้งฟิลด์และอาเมเจอร์แบบเคลื่อนที่ แต่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่จะสร้างได้เฉพาะอาเมเจอร์แบบหยุดนิ่งเท่านั้น

       เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงสามารถเพิ่มแรงดันได้โดยการปรับความเข้มของสนามแม่เหล็ก และเพิ่มความเร็วรอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งตรงกันข้ามกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับที่ไม่สามารถเพิ่มแรงดันได้ จะทำได้เพียงปรับสนามแม่เหล็กเท่านั้น เนื่องจากการเพิ่มความเร็วรอบให้สูงขึ้นจะทำให้ความถี่ของแรงดันไฟฟ้าเปลี่ยนไป